Informacje formalne:

Procedura dokonywania kwalifikacji do Projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia”.

Pierwszy kontakt z osobą zgłaszającą się do Projektu, nadanie numeru kandydatowi w Rejestrze

Przyjmowanie zgłoszeń do Projektu odbywa się w Biurze Projektu w Lublinie, przy ul. Organowej 4, w dni robocze w godz. 16-19 i ma charakter ciągły począwszy od 1 grudnia 2010 roku do edycji I i od 1 września 2011 roku do edycji II, w każdej z dwóch edycji Projektu aż do zamknięcia Listy uczestników (skompletowania nie mniej niż 27 uczestników w edycji I i nie mniej niż 63 uczestników w edycji II), spełniających kryteria uczestnictwa, z uwzględnieniem obowiązujących w Projekcie parytetów.

Pracownik Fundacji informuje wstępnie kandydata o Projekcie i kryteriach kwalifikacji do Projektu i przekazuje kandydatowi Kwestionariusz zgłoszeniowy.

W momencie odbioru wypełnionego przez kandydata Kwestionariusza zgłoszeniowego pracownik Fundacji rejestruje go w Rejestrze kandydatów do Projektu za kolejnym numerem i wyznacza kandydatowi termin przeprowadzenia wstępnego wywiadu diagnostycznego.

W razie spełnienia przez kandydata innych wymogów numer rejestracji w Rejestrze kandydatów do Projektu będzie decydował o kolejności zgłoszeń w rozumieniu §5 pkt. 3 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.

Wstępny wywiad diagnostyczny, sporządzenie dokumentacji

W wyznaczonym dniu pracownik Fundacji przeprowadza wstępny wywiad diagnostyczny i sporządza dokumentację. Pracownik Fundacji wyklucza z dalszej procedury osoby nie spełniające kryteriów formalnych uczestnictwa (niespełnienie kryterium wieku, miejsca zamieszkania, nauki, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych – w wypadku osób niepełnoletnich zgoda musi być także wyrażona przez jednego z opiekunów prawnych).

Komisja kwalifikacyjna

Kierownik Projektu powołuje Komisję kwalifikacyjną złożoną z nie mniej niż 2 stałych współpracowników Fundacji powołanych do prowadzenia przewidzianych w Projekcie młodzieżowych grup psychokorekcyjnych bądź indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz przedstawia jej dokumentację zebraną w wstępnych wywiadach diagnostycznych.

Dopuszcza się odbycie przez Komisję więcej niż jednego posiedznia oraz – wobec faktu iż Komisja pracuje na dokumentach – głosowanie przez członków Komisji obiegiem.

Komisja bada spełnienie przez kandydatów kryteriów zagrożenia wykluczeniem społecznym (przy czym spełnienie kryteriów potwierdzić musi co najmniej 2 członków Komisji) oraz sporządza – z zachowaniem kolejności zgłoszeń – listę osób spełniających wymienione kryteria i przekazuje ją Kierownikowi Projektu.

Zamknięcie listy uczestników i procedura PEFS

Kwalifikacja do Projektu. Lista rezerwowa

Kierownik Projektu, po uzyskaniu od kandydata znajdującego się na liście pozostałych dokumentów związanych z uczestnictwem oraz z uwzględnieniem obowiązujących w Projekcie parytetów (co najmniej 50% dziewcząt w każdej edycji, co najmniej 36 osób niepełnosprawnych w edycji II), podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do Projektu i dokonuje czynności przewidzianych w Instrukcji wypełniania formularza PEFS 2007.

W razie stwierdzenia przez Kierownika Projektu, iż liczba osób zakwalifikowanych przez Komisję kwalifikacyjną przekroczyła limit osób uczestniczących w każdej edycji Projektu oraz wypełnione zostały parytety obowiązujące w każdej edycji, Kierownik Projektu zamyka listę uczestnictwa. Kierownik Projektu może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby kandydatów zakwalifikowanych do Projektu, jednak nie więcej niż o 2 osoby w każdej edycji. Pozostałe osoby zostają wpisane na liste rezerwową.

Obie listy (bądź lista uczestników, o ile tylko ona zostanie sporządzona) zostają wywieszone w Biurze Projektu. W razie, gdy Komisja kwalifikacyjna pracuje na więcej niż jednym posiedzeniu, dopuszcza się sporządzanie częściowych list osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.

Procedury odwoławcze

Kandydat ma prawo na każdym etapie odwołać się od decyzji zamykającej mu udział w Projekcie do Zarządu Fundacji. Odwołanie ma formę pisemną a termin do jego złożenia wynosi 5 dni roboczych od daty podjęcia informacji o decyzji. O prawie do odwołania kandydat jest informowany ustnie. Odwołania mogą być składane listownie bądź w drodze poczty elektronicznej na adres biuro@praesterno.pl.

Zarząd Fundacji postanawia, w drodze uchwały podjętej nie później niż wciągu 5 dni roboczych od otrzymania odwołania, utrzymać decyzję w mocy bądź zmienić ją na korzyść kandydata, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do decyzji Komisji kwalifikacyjnej możliwe jest jedynie ponowne skierowanie kandydata na Komisję. Powtórne orzeczenie Komisji jest wiążące dla Zarządu.

W przypadku, gdy członek Zarządu jest jednocześnie Kierownikiem Projektu jest on wyłączony z głosowania, o ile ma ono za przedmiot decyzję podjętą przez Kierownika Projektu.

Na oryginale podpisy:

Za Zarząd Fundacji Praesterno: Jan Latkowski, Tomasz Kowalewicz