Informacje formalne:

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin – przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji Praesterno z dnia 1 grudnia 2010 roku – określa zasady uczestnictwa w projekcje „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia”, zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007—2013, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizatorem Projektu jest Fundacja Praesterno, zwana dalej „Fundacją”. Zarząd Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Widok 22 lokal 30, tel. 22 621 27 98, e-mail biuro@praesterno.pl.

  Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej przez Fundację z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Okopowej 5.

  Projekt realizowany jest w jednostce terenowej Fundacji pod nazwą „Fundacja Praesterno – Ośrodek w Lublinie”.

  Biuro Projektu mieści się w Lublinie przy ul. Organowej 4. Godziny przyjęć interesantów są podane na stronie internetowej Projektu www.bezpieczniewdoroslosc.praesterno.pl.

  Zajęcia przewidziane w Projekcie – z wyjątkiem Letnich Obozów Profilaktycznych – odbywają się w lokalu Fundacji Lublinie przy ul. Organowej 4.

  Miejsce odbycia Letnich Obozów Profilaktycznych określi Zarząd Fundacji odrębnie.
 3. Okres realizacji Projektu: 31 listopada 2010 roku — 15 lipca 2011 roku (I edycja) i 1 września 2011 roku — 30 września 2012 (II edycja).
 4. Działania będą realizowane dla uczestników wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w §5.

§2 Cel projektu

Celem głównym Projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży poprzez zastosowanie trzech różnych typów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika Projektu, to jest: pracy psychokorekcyjnej i edukacyjnej nastawionej na rozwój umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, poradnictwa psychologicznego prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej oraz poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania pozaszkolnego klubu środowiskowego dla uczestników Projektu.

§3 Zakres wsparcia podstawowego i innych oddziaływań

 1. Wsparcie podstawowe (udział w zajęciach obligatoryjny):
  1. młodzieżowe grupy psychokorekcyjne – grupy wsparcia w wymiarze 90 godzin zajęć dla każdego uczestnika, mające na celu wzrost interpersonalnych kompetencji oraz efektywności funkcjonowania społecznego,
  2. indywidualne poradnictwo psychologiczne – w wymiarze średnio 5 godzin na uczestnika, mające na celu udzielenie dodatkowego wsparcia psychologicznego,
  3. warsztaty reintegracji zawodowej (WRZ) – 30–godzinny blok zajęć kształcących umiejętności funkcjonowania zadaniowego, zwiększających efektywne pełnienie roli ucznia i – po ukończeniu szkoły – pracownika (w ramach pozaszkolnego klubu środowiskowego),
  4. program ITC – 20–godzinny program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, z wykorzystaniem komputerów z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu (w ramach pozaszkolnego klubu środowiskowego),
  5. udział w co najmniej dwóch spośród następujących typów wsparcia:
   • zajęcia klubowe – mające na celu kształcące nowych, adaptacyjnych i efektywnych sposobów funkcjonowania oraz rozwój zainteresowań, umożliwiające uczestnictwo w naturalnych procesach społecznych i trenowanie nowych zachowań (w ramach pozaszkolnego klubu środowiskowego),
   • zajęcia realizujące strategiczne cele na rzecz równości (w ramach pozaszkolnego klubu środowiskowego):
    1. cykl spotkań z przedstawiciel(k)ami różnych zawodów pt. „Lubię to, co robię” (w wymiarze 2 spotkania/miesięcznie), łamiące stereotypy płci, niepełnosprawności, wieku i rasy na rynku pracy;
    2. zajęcia edukacyjne kształtujące antydyskryminacyjne postawy wobec równości płci i niepełnosprawności omawiające strategiczne cele na rzecz równości oraz bariery równości,
   • socjalizacja kulturowa – polegająca na wyjściach do kina, teatru, muzeum, na wystawy (w ramach pozaszkolnego klubu środowiskowego),
   • wyrównywanie szans edukacyjnych – korepetycje dla najbardziej potrzebujących uczestników Projektu (w ramach pozaszkolnego klubu środowiskowego).

  Kwalifikacji do poszczególnych form wsparcia dokona zespół realizatorów uwzględniając – w miarę możności wynikających z ilości miejsc – preferencje uczestników Projektu.

 2. Wsparcie dodatkowe – 10–dniowy letni obóz profilaktyczny mający charakter podsumowania całorocznej pracy młodzieżowych grup psychokorekcyjnych. Umożliwi trenowanie nowych umiejętności w sytuacji intensywnych kontaktów społecznych w bezpiecznym kontekście. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem parytetów obowiązujących w Projekcie (płeć, niepełnosprawność).

§4 Organizacja wsparcia podstawowego i innych oddziaływań

 1. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Deklaracja udziału w zajęciach potwierdzona jest pisemną zgodą uczestnika (w stosunku do osób niepełnoletnich dodatkowo zgodą jednego z rodziców bądź innych opiekunów prawnych). Dopuszczalny jest udział wyłącznie w jednej z dwóch edycji Projektu.
 2. Zajęcia odbywać się będą w miarę możliwości w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty (z wyjątkiem letniego obozu profilaktycznego).
 3. Osoby niepełnosprawne mają prawo – w związku z uczestnictwem w Projekcie – do korzystania z pomocy opiekunów i specjalistycznego transportu.
 4. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo dodatkowego określenia Zasad przebywania na terenie Ośrodka Fundacji Praesterno w Lublinie.

§5 Uczestnicy

 1. W Projekcie uczestniczyć będzie 90 osób (co najmniej 50% kobiet) nieaktywnych zawodowo w wieku 15—24 lata, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie Lublina, uczących się, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego spośród powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Ze względu na trudniejszą sytuację na rynku pracy nie mniej niż 40% uczestników będą stanowiły osoby niepełnosprawne.
 2. Dodatkowo oprócz kryteriów z §5 pkt 1, uczestnik jest zobowiązany udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych także po zakończeniu Projektu.
 3. Procedura dokonywania kwalifikacji do Projektu określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż w wypadku gdyby zgodnie z zasadami wynikającymi z powołanej procedury ilość chętnych do uczestnictwa spełniających warunki do zakwalifikowania do Projektu zgodnie z zasadami kwalifikacji przekroczyła ilość miejsc w Projekcie, o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń. W tym ostatnim wypadku stworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisane zostaną w kolejności zgłoszeń osoby spełniające warunki uczestnictwa, ale nie zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

§6 Uprawnienia i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik jest uprawniony:
  • do nieodpłatnego udziału w Projekcie poprzez skorzystanie z form wsparcia oraz innych oddziaływań na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu,
  • do otrzymywania od zespołu realizatorów wyjaśnień co do celowości poszczególnych działań podejmowanych w ramach Projektu,
  • do zgłaszania wszelkich uwag o realizacji Projektu i osobach realizatorów zarówno do Kierownika Projektu jak i Zarządu Fundacji.
 2. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dodatkową dokumentację określoną odrębnie przez Fundację.
 3. Fundacja dopuszcza usprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach wchodzących w skład Projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

§7 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie i kooptacji nowych uczestników

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu (w tym Zasad przebywania na terenie Ośrodka Fundacji PRAESTERNO w Lublinie, o których mowa w § 4) oraz w wypadku przekroczenia przez uczestnika liczby 3 nieobecności na zajęciach młodzieżowych grup psychokorekcyjnych bądź nieskorzystania z 2 indywidualnych porad psychologicznych wchodzących w skład wsparcia podstawowego. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników podejmuje osoba prowadząca właściwą grupę psychokorekcyjną po konsultacji z superwizorem Projektu, za zgodą Kierownika Projektu.
 2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu w dwóch pierwszych miesiącach działania młodzieżowej grupy psychokorekcyjnej, w której uczestniczy ta osoba, jej miejsce zajmie osoba z pierwszego miejsca listy rezerwowej. W szczególnych wypadkach zespół realizatorów może dopuścić nowego uczestnika w późniejszym terminie.

§8 Zasady monitoringu

Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji – w tym działaniom określonym w §6 pkt 4 – mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. Nadto uczestnicy przystępując do uczestnictwa w Projekcie zobowiązują się do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nich ze strony Fundacji bądź instytucji lub osób kontrolujących realizację Projektu zapytania tyczące się uczestnictwa w Projekcie i wsparcia otrzymanego w ramach Projektu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Projektu i Fundacja zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 2. Od każdej decyzji podjętej w Projekcie dotyczącej praw lub obowiązków uczestnika przysługuje mu prawo odwołania się do Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji rozstrzygnie odwołanie w ciągu 5 dni roboczych. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Zarząd Fundacji.
 4. Dokonanie zmian w regulaminie możliwe jest jedynie na drodze Uchwały Zarządu Fundacji, podjętej po zasięgnięciu opinii zespołu realizatorów i uczestników Projektu.
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Internecie na stronie Projektu www.skuteczniewdoroslosc.praesterno.pl.

Na oryginale podpisy:

Za Zarząd Fundacji Praesterno: Jan Latkowski, Tomasz Kowalewicz

Załacznik nr 1

Procedura dokonywania kwalifikacji do Projektu