Informacje formalne:

O projekcie

Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku 15—24 lata, mającej kłopoty z wchodzeniem w dorosłość lub z funkcjonowaniem w rolach społecznych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży. Cel ten będzie osiągany poprzez zastosowanie trzech różnych typów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu. Będą to:

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Działania

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie następujących działań przewidzianych w projekcie:

 1. młodzieżowe grupy psychokorekcyjne
 2. Pozaszkolny Młodziezowy Klub Reintegracji Społecznej i Zawodowej

  będzie się odbywać w formie zajęć prowadzonych w 6 modułach tematycznych:

  1. reintegracja społeczna
  2. zajęcia realizujące strategiczne cele na rzecz równości
  3. socjalizacja kulturowa
  4. warsztaty reintegracji zawodowej
  5. wyrównywanie szans edukacjnych
  6. program ITC (program kształcenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych)
 3. indywidualne poradnictwo psychologiczne
 4. letni obóz profilaktyczny

Zajęcia są bezpłatne.

Młodzieżowe grupy psychokorekcyjne

Młodzieżowe grupy psychokorekcyjne (90 godzin zajęć) proponowane uczestnikom Projektu „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia” są odpowiedzią na zagrożenie zjawiskiem marginalizacji i wykluczenia społecznego młodzieży przeżywającej kłopoty psychoemocjonalne i społeczne wynikające z kryzysu dojrzewania, wchodzenia w dorosłość i problemów osobistych. Ich celem jest rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.

Program grup uwzględnia 15 modułów tematycznych:

 1. Integracja grupy. Cele, zasady pracy. Wprowadzenie norm grupowych, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania i otwartości.
 2. Radzenie sobie z własnymi emocjami
 3. Rozumienie siebie i innych ludzi
 4. Relacje z rodzicami i rodzeństwem (N)
 5. Budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi – partnerstwo, przyjaźń, koleżeństwo (N)
 6. Umiejętności komunikacyjne; Rozwiązywanie konfliktów; Umiejętności negocjacyjne (N)
 7. Kształtowanie postaw społecznych: otwartość, akceptacja, nastawienie na współpracę (N)
 8. Etiologia i mechanizmy uzależnień
 9. Mechanizmy wykluczenia społecznego; reorganizacja konstrukcji poznawczych dotyczących siebie i świata; radzenie sobie z wykluczeniem (N)
 10. Autoanaliza systemu wartości, wartości a system norm, wartości a sukces edukacyjny i zawodowy
 11. Identyfikacja i operacjonalizacja celów życiowych
 12. Autodiagnoza predyspozycji zawodowych w kontekście temperamentu, cech charakteru, zainteresowań
 13. Umiejętności realizacji zadań rozwojowych a sukces szkolny i zawodowy (N)
 14. Plany zawodowe – czym się kierować w wyborze drogi zawodowej (N)
 15. Podsumowanie, informacje zwrotne, planowanie rozwoju zawodowego.

Grupy są prowadzone przez pracowników Fundacji (psychologów lub pedagogów).

Pozaszkolny młodzieżowy klub reintegracji społecznej i zawodowej

Zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów, wolontariuszy oraz specjalistów. Odbywają się w 6 modułach.

1. Reintegracja społeczna
Zajęcia prowadzone w grupach. Cel – trenowanie nowych zachowań oraz uczestnictwo w naturalnych procesach społecznych.
2. Zajęcia realizujące strategiczne cele na rzecz równości
Podzielone są na 2 bloki:

a) cykl spotkań z przedstawicielami/kami różnych zawodów. Mają na celu przełamanie powszechnie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dot. płci, niepełnosprawności, wieku i rasy.

b) zajęcia edukacyjne kształtujące antydyskryminacyjne postawy wobec równości płci i niepełnosprawności omawiające strategiczne cele na rzecz równości oraz bariery równości.

3. Socjalizacja kulturowa
Wyjścia do kina, teatru, muzeum i na wystawy.
4. Warsztaty reintegracji zawodowej
Blok zajęć kształcących umiejętności funkcjonowania zadaniowego, zwiększających efektywne pełnienie roli ucznia i – po ukończeniu szkoły – pracownika.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych
380 godzin korepetycji dla najbardziej potrzebujących uczestników.
6. Program ITC (program kształcenia kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
20–godzinny program realizowany z wykorzystaniem komputerów, zwiększający kompetencje informacyjno–komunikacyjne uczestników.

Zespół zarządzający

Tomasz Kowalewicz
— kierownik projektu
biuro@praesterno.pl 601 311 454
Jan Latkowski
— pełnomocnik Zarządu Fundacji Praesterno ds. realizacji projektu
latkowski@pasad.pl 501 278 882
Urszula Stajak
— kierownik lubelskiego ośrodka Fundacji Praesterno, superwizor zespołu realizującego projekt
urszulastajak@wp.pl 601 199 711
Władysław Krasoń
— kierownik części projektu realizowanego przez Consultor sp. z o.o.
info@consultor.pl

Projekt „Skutecznie w dorosłość. Profilaktyka młodzieżowego bezrobocia” jest realizowany przez Fundację Praesterno w partnerstwie z Consultor sp. z o.o. z Lublina.